1. allanit

  allanit, ortit, brunsvart eller brunaktigt mineral med sammansättningen (Ce,Ca,Y) 2(Al,Fe) 3(SiO 4) 3(OH), tillhörande epidotgruppen.
 2. vomeronasalorganet

  vomeronasalorgan, Jacobsons organ, jacobsonska organet, accessoriskt luktorgan hos vissa landryggradsdjur.

 3. amfibolit

  amfibolit, grönsvart, medelkornig, metamorf bergart, som huvudsakligen består av amfibol (hornblände) och plagioklas (oligoklas–andesin) jämte accessoriska mineral som kvarts, biotit, granat m.fl.
 4. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 5. accessoriusnerven

  accessoriusnerven, ”extra-nerven”, nervus accessorius, 11:e hjärnnerven, som styr kappmuskeln, musculus trapezius, och nickmuskeln, musculus sterno­cleido­mastoideus, vilka används vid höjning av skuldergördeln och vridning av huvudet.
 6. alkalibasalt

  alkalibasalt, alkaliolivinbasalt, finkornig, ibland porfyrisk, vulkanisk bergart, bestående av olivin, titanhaltig augit, plagioklas (labrador) samt accessoriskt uppträdande alkalifältspat, nefelin och/eller analcim.
 7. tårkörtel

  tårkörtel, glandula lacrimalis, mandelstor körtel i den övre, främre delen av ögonhålan med ett tiotal utförsgångar till bindhinnan innanför övre ögonlocket.
 8. greisen

  greisen, granitisk bergart som omvandlats av heta lösningar i slutfasen av kristallisationen.
 9. granodiorit

  granodiorit, sur magmatisk djupbergart som till det yttre liknar granit.
 10. ilmenit

  ilmenit, titanjärn, svart mineral med sammansättningen FeTiO3.