1. diorit

  diorit (till grekiska diorizō ’avgränsa’, ’urskilja’, med syftning på att vissa beståndsdelar i bergarten ansågs skarpt skilja sig från varandra), mörkgrå till gråsvart, intermediär magmatisk djupbergart med grov- till medelkornig, massformig textur.
 2. anortosit

  anortosit, magmatisk, oftast grovkristallin bergart, som huvudsakligen består av plagioklas (mestadels andesin–labrador).
 3. glandula

  glandula, anatomisk term för körtel, t.ex. glandula bulbourethralis, Cowpers körtel; glandula lacrimalis, tårkörtel; glandula parathyreoidea, bisköldkörtel; glandula parotis, öronspottkörtel; glandula sebacea, talgkörtel; glandula sublingualis, munbottenspottkörtel; glandula submandibularis, underkäksspottkörtel; glandula sudorifera, svettkörtel; glandula suprarenalis, binjure; glandula tarsalis, Meiboms körtel, körtel i ögonlock; glandula thyreoidea, sköldkörtel; glandula vestibularis major, Bartholins körtel; glandula vesicalis, accessorisk könskörtel hos idisslare (motsvarar sädesblåsan hos människa och vissa husdjur men har en mera kompakt körtelstruktur).
 4. korund

  korund, mineral med sammansättningen Al 2O 3 (aluminiumoxid).
 5. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.

 6. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 7. jordarter

  jordarter, naturligt bildade avlagringar med lös struktur, dvs. utan sammanhållande kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna.
 8. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.