1. accessorisk

  accessorisk, biologisk term.
 2. granit

  granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan.
 3. accessorisk

  accessorisk, mineralogisk term.
 4. accessorisk

  accessorisk, tillhörande, utgörande ett bihang; övertalig, utöver det vanliga antalet.
 5. accessorisk

  accessorisk, avhängig, term som inom värdepappersrätten t.ex. innebär att en förpliktelse att betala ränta eller att infria en borgensförbindelse är avhängig av att det finns en huvudfordran.
 6. korund

  korund, mineral med sammansättningen Al 2O 3 (aluminiumoxid).
 7. amfibolit

  amfibolit, grönsvart, medelkornig, metamorf bergart, som huvudsakligen består av amfibol (hornblände) och plagioklas (oligoklas–andesin) jämte accessoriska mineral som kvarts, biotit, granat m.fl.
 8. ledmotiv

  ledmotiv, inom musiken en bestämd, främst melodisk, motivisk gestalt, som återkommande kopplas till en idé, känsla, person, sak etc.
 9. diorit

  diorit (till grekiska diorizō ’avgränsa’, ’urskilja’, med syftning på att vissa beståndsdelar i bergarten ansågs skarpt skilja sig från varandra), mörkgrå till gråsvart, intermediär magmatisk djupbergart med grov- till medelkornig, massformig textur.
 10. glandula

  glandula, anatomisk term för körtel, t.ex. glandula bulbourethralis, Cowpers körtel; glandula lacrimalis, tårkörtel; glandula parathyreoidea, bisköldkörtel; glandula parotis, öronspottkörtel; glandula sebacea, talgkörtel; glandula sublingualis, munbottenspottkörtel; glandula submandibularis, underkäksspottkörtel; glandula sudorifera, svettkörtel; glandula suprarenalis, binjure; glandula tarsalis, Meiboms körtel, körtel i ögonlock; glandula thyreoidea, sköldkörtel; glandula vestibularis major, Bartholins körtel; glandula vesicalis, accessorisk könskörtel hos idisslare (motsvarar sädesblåsan hos människa och vissa husdjur men har en mera kompakt körtelstruktur).