1. polyacetylen

  polyacetylen, (–CH=CH–)n, polymer av acetylen som genom oxidation eller reduktion (oegentligt kallat dopning) kan bli elektriskt ledande ämnen.

 2. trippelbindning

  trippelbindning, kemisk bindning mellan två atomer som uppkommer genom att dessa delar tre elektronpar.

 3. gasackumulator

  gasackumulator, stålbehållare av cylinder- eller flasktyp för förvaring av gas.
 4. syntes

  syntes, inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening.
 5. flamsprutning

  flamsprutning, ytbehandlingsmetod avsedd att öka en konstruktionsdetaljs korrosions- och/eller nötningsbeständighet.
 6. gassvetsning

  gassvetsning, acetylensvetsning, metod att sammanfoga metalldelar (främst stål), där värmen erhålls genom förbränning av acetylen och syrgas.
 7. acetonitril

  acetonitril, metylcyanid, CH 3CN, brännbar, vattenlöslig, flyktig och giftig vätska med hög dielektricitetskonstant (relativ permittivitet), som framställs ur acetylen och ammoniak samt som biprodukt vid framställning av akrylnitril.
 8. etylvinyleter

  etylvinyleter, CH2=CH–O–C2H5, monomer framställd från etanol och acetylen.

 9. alkyner

  alkyner är kolväten som innehåller minst en trippelbindning.

 10. skärning

  skärning, termisk bearbetningsmetod av metaller, nämligen acetylen–syrgasskärning, plasmaskärning eller, för tunna material, numera också laserskärning.