1. trippelbindning

  trippelbindning, kemisk bindning mellan två atomer som uppkommer genom att dessa delar tre elektronpar.

 2. gasackumulator

  gasackumulator, stålbehållare av cylinder- eller flasktyp för förvaring av gas.
 3. syntes

  syntes, inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening.
 4. flamsprutning

  flamsprutning, ytbehandlingsmetod avsedd att öka en konstruktionsdetaljs korrosions- och/eller nötningsbeständighet.
 5. gassvetsning

  gassvetsning, acetylensvetsning, metod att sammanfoga metalldelar (främst stål), där värmen erhålls genom förbränning av acetylen och syrgas.
 6. acetonitril

  acetonitril, metylcyanid, CH 3CN, brännbar, vattenlöslig, flyktig och giftig vätska med hög dielektricitetskonstant (relativ permittivitet), som framställs ur acetylen och ammoniak samt som biprodukt vid framställning av akrylnitril.
 7. etylvinyleter

  etylvinyleter, CH2=CH–O–C2H5, monomer framställd från etanol och acetylen.

 8. skärning

  skärning, termisk bearbetningsmetod av metaller, nämligen acetylen–syrgasskärning, plasmaskärning eller, för tunna material, numera också laserskärning.
 9. alkyner

  alkyner, acetylenkolväten, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n − 2, karakteriserad av närvaron av en kol-koltrippelbindning i en rak eller grenad kolvätekedja.
 10. perkloretylen

  perkloretylen, tetrakloreten, PER, CCl 2CCl 2, färglös vätska med kloroformliknande lukt, som inte är blandbar med vatten eller brandfarlig.