1. delton

  delton, enkel sinuston som tillsammans med andra deltoner ljuder i en sammansatt ton.
 2. grundton

  grundton, i tonal musik första tonen i det systematiserade tonförråd som kallas skala.

 3. stenografi

  stenografi, skriftsystem konstruerat för att göra det möjligt att skriva snabbare än med det skriftsystem ( långskriften) som historiskt vuxit fram för ett visst språk.
 4. föruttagning

  föruttagning, anticipation , betyder oftast ett införande på förhand av en ton som harmoniskt tillhör ett följande ackord.
 5. harmonik

  harmonik, samlande benämning på musikens vertikala uttryckskvaliteter.

 6. add

  add, beteckning för tillagd s.k. ackordfrämmande ton i ackordsymbol, t.ex. Cmaj 7 add −5.
 7. funktionsharmonik

  funktionsharmonik, harmonik som åtminstone i sina huvudpunkter går att härleda ur funktionslärans huvudackord: tonika (T), subdominant (S) och dominant (D).
 8. flerstämmighet

  flerstämmighet, musik som omfattar minst två samtidiga, särskiljbara melodilinjer.
 9. instrumentation

  instrumentation, orkestrering , konsten att fördela stämmor eller enstaka ljud på olika musikinstrument eller andra ljudkällor i en ensemble.
 10. offentligt ackord

  offentligt ackord, form av ackord.