1. strandterrass

  strandterrass, flack, terrassformad landyta som bildats vid en strand genom vågors och strömmars erosion och ackumulation.
 2. meandernäs

  meandernäs, det utstickande näs som bildar innerkurvan i en meanderbåge hos en meandrande flod eller annat meandrande vattendrag.
 3. ablationsområde

  ablationsområde, en glaciärs avsmältningsområde, där årsbalansen mellan ackumulation och ablation är negativ, dvs. där det sker en nettoförlust av snö och is.
 4. ackumulationsområde

  ackumulationsområde, en glaciärs tillväxtområde där årsbalansen mellan ackumulation och ablation är positiv, dvs. där ett nettotillskott av snö och is sker.
 5. Marcel Broodthaers

  Broodthaers, Marcel, 1924–76, belgisk konstnär och författare.
 6. ackumulator

  ackumulator, inom maskintekniken: anordning för (oftast kortvarig) lagring av energi hos vätskor och gaser.
 7. illuvialhorisont

  illuvialhorisont, horisont i en jordmån, till vilken material tillförs genom illuviation, dvs. ackumulation (ansamling, utfällning) av löst eller suspenderat material som genom nedtvättning eller utlösning transporterats ned från överliggande jordmånshorisonter.
 8. Jan Hult

  Hult, Jan, 1927–2013, hållfasthetstekniker, professor i hållfasthetslära vid Chalmers tekniska högskola från 1962, sonson till Alrik Hult.
 9. Jevgenij Preobrazjenskij

  Preobrazjenskij, Jevgenij, 1886–1937, rysk bolsjevik och marxistisk teoretiker.
 10. geomorfologi

  geomorfologi, läran om jordytans terrängformer och de processer som skapar och omformar dessa.