1. adaptogen

  adaptogen, substans som anses kunna ge en organism ökad motståndskraft mot påfrestningar och därigenom ha sjukdomsförebyggande verkan.
 2. sensorisk filtrering

  sensorisk filtrering är att man inte blir medveten om vissa sinnesintryck.
 3. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.
 4. Constantinus Africanus

  Constantinus Africanus, född ca 1010, död 1087, arabisk läkare, den förste introduktören av arabisk medicinsk vetenskap i Europa.
 5. färgkonstans

  färgkonstans, erfarenheten att den varseblivna färgen hos ett föremål är tämligen konstant under normalt förekommande variationer i belysningens styrka och spektrala sammansättning.
 6. optik

  optik, vetenskap, teknik och instrument som rör seendet och ljuset, dvs. alstring, utbredning och detektering av elektromagnetisk strålning i det för det mänskliga ögat synliga spektralområdet (våglängder 0,4–0,7 μm), men även i det ultravioletta (ned till nm) och infraröda (upp till mm) spektralområdet.
 7. AGIL-schema

  AGIL-schema, fyrfältstabell, utformad av den amerikanske sociologen Talcott Parsons, där termerna adaptation eller adaption (anpassning), goal-attainment (måluppfyllelse), integration (integration) och latency (mönsterbevarande) betecknar de fyra grundläggande funktioner varje socialt system måste uppfylla för att överleva.
 8. evolutionsbiologi

  evolutionsbiologi, sammanfattande benämning på alla de biologiska forskningsinriktningar där man studerar evolutionens mönster, mekanismer och processer.
 9. fysisk antropologi

  fysisk antropologi, det biologiska studiet av människan i hennes naturliga och sociala miljö.
 10. Charlie Kaufman

  Kaufman, Charles (Charlie), född 1958, amerikansk manusförfattare, filmproducent och filmregissör.