1. bajau

  bajau, kulturellt mångfasetterat folk om över 400 000, hemmahörande i södra Filippinerna och på norra Borneo.

 2. fartblindhet

  fartblindhet, fenomen som medför att man underskattar sin färdhastighet.
 3. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 4. ljushetskonstans

  ljushetskonstans, förhållandet att föremåls ljushet i allmänhet uppfattas som konstant trots variationer i belysningsnivå.
 5. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 6. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 7. kolorimetri

  kolorimetri, färgmätning analys- och kontrollmetod vid tillverkning av färgade material.
 8. acklimatisering

  acklimatisering, inom biologin den process varvid en organisms fysiologiska funktioner (t.ex. enzymsystem) modifieras som reaktion på ändrade omvärldsbetingelser, t.ex. temperatur och salthalt.
 9. adaptogen

  adaptogen, substans som anses kunna ge en organism ökad motståndskraft mot påfrestningar och därigenom ha sjukdomsförebyggande verkan.
 10. GAS

  GAS, General Adaptation Syndrome,, adaptationssyndrom, allmän kroppslig reaktion på stress.