1. funktionalanalys

  funktionalanalys, sammanfattande benämning på metoder, vanligen med en klart geometrisk och algebraisk karaktär, som renodlats ur den matematiska analysen och har ett brett användningsområde inom denna.
 2. marknadspotential

  marknadspotential, begrepp som används inom geografin för att bedöma hur efterfrågan på varor och tjänster varierar över en yta.
 3. stereofonisk radio

  stereofonisk radio, stereoradio, överföring via radio av två signaler, vilka återges i två högtalare vid mottagaren.
 4. infixnotation

  infixnotation, det i matematiskt formelspråk vanligen använda sättet att skriva aritmetiska uttryck: operatorer som + och · placeras mellan operanderna, varvid krävs prioritetsregler och ev. utnyttjande av parenteser för att innebörden skall vara klar.
 5. additiv

  additiv, som kan adderas, erhållas genom addition eller framställas som en summa; jämför additiv egenskap.
 6. virtuell temperatur

  virtuell temperatur, fiktiv temperatur vid vilken torr luft har samma temperatur som fuktig luft vid samma tryck.
 7. kristall

  kristall, fast fas som byggs upp genom periodisk upprepning i tre dimensioner av ett arrangemang eller motiv av atomer.
 8. gemensam nämnare

  gemensam nämnare, heltal som utgör en gemensam multipel till två nämnare till två givna bråk.
 9. väte

  väte, hydrogen, gasformigt grundämne, det lättaste och i universum vanligaste av alla grundämnen, kemiskt tecken H, som vätgas H2.
 10. kumulation

  kumulation, inom medicinen successiv anhopning av läkemedel eller gifter i kroppen som sker så länge intagen mängd är större än den mängd som försvinner ur kroppen.