1. sammanläggning

  samm`anläggning subst. ~en ~ar ORDLED: samm-an--lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 2. dividera

  divide´ra verb ~de ~t ORDLED: di-vid-er-ar SUBST.: dividerande, dividering; division (till 1)
  Svensk ordbok
 3. lägga samman

  lägga samman [sam´- el. sam`-] verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er samm-an SUBST.: sammanläggande, sammanläggning
  Svensk ordbok
 4. summera

  summe´ra verb ~de ~t ORDLED: summ-er-ar SUBST.: summerande, summering; summation
  Svensk ordbok
 5. romersk

  rom´ersk adj. ~t ORDLED: rom-er-ska
  Svensk ordbok
 6. multiplicera

  multiplice´ra verb ~de ~t ORDLED: multi-plic-er-ar SUBST.: multiplicerande, multiplicering; multiplikation
  Svensk ordbok
 7. lägga till

  lägga till´ verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: tilläggande, tilläggning (till 1); tillägg (till 2)
  Svensk ordbok
 8. summa

  1summ`a subst. ~n summor ORDLED: summ-an
  Svensk ordbok
 9. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok