1. monooxygenaser

  monooxygenaser, enzymer som katalyserar reaktioner där en av atomerna i en syremolekyl adderas till en förening och den andra reduceras till vatten.
 2. addend

  addend, ett tal som skall adderas till ett annat; se addition.
 3. heladderare

  heladderare, byggelement inom digitaltekniken för addition av två binära siffror med hänsyn tagen till inkommande och utgående minnessiffra.
 4. d’Alemberts princip

  d’Alemberts princip , regel för hur man omformulerar ett rörelseproblem till ett jämviktsproblem genom att till de applicerade krafterna addera en s.k. tröghetskraft eller fiktiv kraft.
 5. lyaser

  lyaser, en grupp enzymer som förmedlar reaktioner där ämnen adderas eller frisätts på speciellt sätt, vanligen så att dubbelbindningar bryts eller bildas.
 6. GSM

  GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används i de flesta länder i världen.
 7. dosinteckning

  dosinteckning, den sammanlagda dosen av joniserande strålning över all framtid som en viss verksamhet ger upphov till, t.ex. utsläpp från ett kärnkraftverk.
 8. additionsmetod

  additionsmetod, metod enligt vilken man vid avbeställning av en vara eller tjänst får fram den ersättning som ska utgå genom att man först beräknar den förlust (kostnader m.m.) som avbeställningen förorsakat och sedan adderar utebliven vinst.
 9. kumulativ process

  kumulativ process, inom nationalekonomin den av Knut Wicksell 1898 beskrivna inflationsprocess som orsakas av att den naturliga räntan är större än låneräntan.
 10. oxygenaser

  oxygenaser , enzymer som katalyserar reaktioner där en eller båda atomerna i en syremolekyl adderas till ett substrat (mono- respektive dioxygenaser).