1. jus protectionis

  jus protectionis, folkrättsligt begrepp avseende den diplomatiska skyddsrätt som en stat kan åberopa i förhållande till annan stat för att bistå egna medborgare som lidit skada i det främmande landet.
 2. hönsloppa

  hönsloppa, allmän fågelloppa , Cera­to­phyllus gallinae, art i insektsordningen loppor.
 3. evidens

  evidens, i den fenomenologiska traditionen: egenskapen hos ett omdöme i betydelsen psykiskt fenomen att betyga sin egen riktighet, att inte kunna betvivlas.
 4. RSMH

  RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa , bildat 1967 av personer med egna erfarenheter av psykiatrisk vård.

 5. Gud

  Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar.
 6. vårdkedja

  vårdkedja, sammanhållen vårdepisod, en serie av samordnade vårdinsatser, inklusive patientinformation och patientundervisning, för att säkerställa adekvat utredning, diagnostik, behandling och rehabilitering utan dröjsmål.
 7. excess

  excess, övermått, överdrift, utsvävning; som juridisk term: överskridande av tillåtet mått.
 8. investeringsskydd

  investeringsskydd, i internationella sammanhang benämning på det folkrättsliga skydd som tillkommer bolag och privatpersoner som investerat kapital utomlands.
 9. orsakssammanhang

  orsakssammanhang, inom skadeståndsrätten en grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar: skadan skulle inte ha uppkommit om inte den händelse inträffat som grundar ansvar (krav på logisk kausalitet).
 10. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.