1. adsorptionsmedel

  adsorptionsmedel, ämne som upptar molekyler på ytan (se adsorption).
 2. makronäringsämne

  makronäringsämne, ämne som en växt behöver ta upp i större mängd ur sin omgivning för att kunna genomföra sin livscykel (i regel avses inte väte, syre och kol, som tas upp i form av vatten och koldioxid).
 3. elektroosmos

  elektroosmos , vätskeflöde som alstras av ett elektriskt fält.
 4. kemisorption

  kemisorption, förkortning för kemisk adsorption, adsorptionsförlopp som leder till en kemisk reaktion, och därigenom en stark bindning, mellan de adsorberade molekylerna och den fasta yta till vilken de adsorberas.
 5. grafik

  grafik, gemensam benämning på olika metoder av mångfaldigande genom tryckning och där formen eller underlaget framställs genom konstnärligt skapande.
 6. desorption

  desorption innebär att molekyler som är fysikaliskt bundna (adsorberade) till ytan av ett fast ämne avlägsnas t.ex. genom temperaturhöjning eller genom att de upptas av en förbiströmmande vätska eller gas.
 7. kolfilter

  kolfilter, filter av granulerat aktivt kol. Det används för vattenrening och för rening av luft från gasformiga föroreningar genom att ämnen adsorberas av kolytan.
 8. skyddskolloid

  skyddskolloid, ämne som används för sterisk stabilisering av kolloidala system.
 9. hygroskopiskt material

  hygroskopiskt material, material som upptar och avger vattenånga beroende på den omgivande luftens fuktighet på sådant sätt att jämvikt eftersträvas.
 10. adsorption

  adsorption, förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar och binder ( adsorberar) ämnen från en gas eller vätska; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna (jämför fas).