1. hemoperfusion

  hemoperfusion, metod för att avlägsna giftiga ämnen ur blodet med hjälp av filter som innehåller aktivt kol eller annat material som adsorberar giftet eller inaktiverar det.
 2. adsorption

  adsorption, förloppet när ett fast ämne (adsorbent) till sin yta upptar och binder ( adsorberar) ämnen från en gas eller vätska; även förloppet när ett gränsskikt mellan vätska och vätska eller mellan vätska och gas attraherar komponenter från endera eller båda faserna (jämför fas).

 3. Langmuirs adsorptionsisoterm

  Langmuirs adsorptionsisoterm, teoretiskt härlett uttryck som anger sambandet, vid jämvikt och konstant temperatur, mellan adsorberad mängd ämne på en fast yta och ämnets koncentration i den lösning eller gas som är i kontakt med ytan.
 4. kryopump

  kryopump, vakuumpump som ger ultrahögvakuum, dvs. tryck lägre än 10 −7 hPa.
 5. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 6. mark

  mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer.
 7. flotation

  flotation, metod för partikelseparation i vilken man utnyttjar skillnaden i vätbarhet hos partiklar.
 8. bundet vatten

  bundet vatten, vatten som till skillnad från fritt vatten ej är fullt tillgängligt och rörligt: energi måste tillföras för att vattnet ska lösgöras.
 9. aerogel

  aerogel, ett extremt poröst och lätt material som på grund av sitt utseende ibland kallas ”frusen rök”.
 10. helium

  helium, gasformigt grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18 (VIII B); kemiskt tecken He.