1. optiskt blekmedel

  optiskt blekmedel, optiskt vitmedel, ämne som vid impregnering av föremål ger intryck av ökad vithet genom fluorescens: vid belysning omvandlar de optiska blekmedlen osynligt ultraviolett ljus till synligt ljus.
 2. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.
 3. saltsyra

  saltsyra, klorvätesyra, HCl, en lösning av gasen väteklorid i vatten.
 4. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 5. bundet vatten

  bundet vatten, vatten som till skillnad från fritt vatten ej är fullt tillgängligt och rörligt: energi måste tillföras för att vattnet ska lösgöras.
 6. ytkemi

  ytkemi, den del av kemin som behandlar egenskaper hos gränsytor mellan olika faser, t.ex. gas–vätska, vätska–fast fas och gas–fast fas.
 7. kondenserade materiens fysik

  kondenserade materiens fysik, engelska condensed matter physics, behandlade i början huvudsakligen fasta kristallina ämnen och kallades då fasta tillståndets fysik.
 8. mark

  mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer.
 9. luftrening

  luftrening, avskiljning av partiklar och i vissa fall även förorenande gaser ur ventilationsluft och processluft.
 10. hydrometallurgi

  hydrometallurgi, teknik för koncentration och framställning av i huvudsak metaller genom upplösning och extraktion ur lösning.