1. bundet vatten

  bundet vatten, vatten som till skillnad från fritt vatten ej är fullt tillgängligt och rörligt: energi måste tillföras för att vattnet ska lösgöras.
 2. kondenserade materiens fysik

  kondenserade materiens fysik, engelska condensed matter physics, behandlade i början huvudsakligen fasta kristallina ämnen och kallades då fasta tillståndets fysik.
 3. luftrening

  luftrening, avskiljning av partiklar och i vissa fall även förorenande gaser ur ventilationsluft och processluft.
 4. petroleumindustri

  petroleumindustri, industri baserad på prospektering, utvinning och raffinering av råolja och naturgas.

 5. mark

  mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer.
 6. absorption

  absorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 7. adsorbera

  adsorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ad-sorb-er-ar SUBST.: adsorberande, adsorbering; adsorption
  Svensk ordbok
 8. aktiv

  1ak´tiv adj. ~t ORDLED: akt-iv
  Svensk ordbok