1. aggregera

  aggregera, samla ihop; klumpa ihop sig.
 2. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 3. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 4. dispersionskrafter

  dispersionskrafter, växelverkan mellan molekyler, orsakad av korrelationer mellan elektronrörelserna i molekylerna.
 5. humus

  humus, humusämnen, mörkfärgad, nästan svart, organisk substans i framför allt jord och torv.
 6. aggregation

  aggregation, bildning av aggregat, hopklumpning.
 7. Stockholmsskolan

  Stockholmsskolan, en grupp svenska nationalekonomer som från slutet av 1920-talet till slutet av 30-talet utvecklade inflations- och sysselsättningsteorin samt analyserade stabiliseringspolitikens förutsättningar.
 8. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 9. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.
 10. hemostas

  hemostas, blodstillning, benämning på kroppens komplicerat uppbyggda system för att snabbt täta uppkomna skador på blodkärl och därmed hindra skadlig, kanske dödlig blodförlust.