1. aggregera

  aggregera, samla ihop; klumpa ihop sig.
 2. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 3. dispersionskrafter

  dispersionskrafter, växelverkan mellan molekyler, orsakad av korrelationer mellan elektronrörelserna i molekylerna.
 4. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 5. Stockholmsskolan

  Stockholmsskolan, en grupp svenska nationalekonomer som från slutet av 1920-talet till slutet av 30-talet utvecklade inflations- och sysselsättningsteorin samt analyserade stabiliseringspolitikens förutsättningar.
 6. humus

  humus, humusämnen, mörkfärgad, nästan svart, organisk substans i framför allt jord och torv.
 7. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 8. aggregation

  aggregation, bildning av aggregat, hopklumpning.
 9. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.
 10. hemostas

  hemostas, blodstillning, benämning på kroppens komplicerat uppbyggda system för att snabbt täta uppkomna skador på blodkärl och därmed hindra skadlig, kanske dödlig blodförlust.