1. aggregera

  aggregera, samla ihop; klumpa ihop sig.
 2. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 3. Stockholmsskolan

  Stockholmsskolan, en grupp svenska nationalekonomer som från slutet av 1920-talet till slutet av 30-talet utvecklade inflations- och sysselsättningsteorin samt analyserade stabiliseringspolitikens förutsättningar.
 4. dispersionskrafter

  dispersionskrafter, växelverkan mellan molekyler, orsakad av korrelationer mellan elektronrörelserna i molekylerna.
 5. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 6. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 7. humus

  humus, humusämnen, mörkfärgad, nästan svart, organisk substans i framför allt jord och torv.
 8. endotel

  endotel, sammanhängande cellskikt som bekläder blodkärlens, lymfsystemets och hjärtats insida.
 9. chaperoner

  chaperoner, grupp proteiner som finns i alla organismer och som förhindrar att andra proteiner aggregerar (klumpas samman) och därmed förlorar sin biologiska aktivitet.
 10. proteoglykan

  proteoglykan, högmolekylär förening av polysackarider av glykosaminoglykantyp och protein.