1. äreminne

  ä`reminne subst. ~t ~n ORDLED: äre--minn-et
  Svensk ordbok
 2. vildvuxen

  vil`dvuxen adj. vildvuxet vildvuxna ORDLED: vild--vux-en
  Svensk ordbok
 3. konstakademi

  konstakademi [kån`st-] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: konst--akadem-in
  Svensk ordbok
 4. aderton

  aderton [a`dertån] räkn. ORDLED: ader-ton
  Svensk ordbok
 5. mytisk

  my´tisk adj. ~t ORDLED: myt-isk
  Svensk ordbok
 6. ständig

  stän`dig adj. ~t ORDLED: ständ-ig
  Svensk ordbok
 7. årlig

  å`rlig adj. ~t ORDLED: år-lig
  Svensk ordbok
 8. ledamot

  le`damot subst. ~en ledamöter ORDLED: leda--mot-en
  Svensk ordbok
 9. musikalisk

  musika´lisk adj. ~t ORDLED: mus-ik-al-isk
  Svensk ordbok
 10. artikel

  artik´el subst. ~n artiklar ORDLED: art-ikl-ar
  Svensk ordbok