1. konstakademi

  konstakademi [kån`st-] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: konst--akadem-in
  Svensk ordbok
 2. ledamot

  le`damot subst. ~en ledamöter ORDLED: leda--mot-en
  Svensk ordbok
 3. preses

  pre´ses subst., best. f. ~, plur. presides äv. ~ar, n-genus ORDLED: pre-ses
  Svensk ordbok
 4. rikslikare

  rik`slikare subst. ~n äv. rikslikarn, plur. ~, best. plur. rikslikarna ORDLED: riks--lik-ar-en
  Svensk ordbok
 5. äreminne

  ä`reminne subst. ~t ~n ORDLED: äre--minn-et
  Svensk ordbok
 6. vildvuxen

  vil`dvuxen adj. vildvuxet vildvuxna ORDLED: vild--vux-en
  Svensk ordbok
 7. mytisk

  my´tisk adj. ~t ORDLED: myt-isk
  Svensk ordbok
 8. musikalisk

  musika´lisk adj. ~t ORDLED: mus-ik-al-isk
  Svensk ordbok
 9. ständig

  stän`dig adj. ~t ORDLED: ständ-ig
  Svensk ordbok
 10. årlig

  å`rlig adj. ~t ORDLED: år-lig
  Svensk ordbok