1. prostitution

  prostitution, att minst två parter säljer och köper sexuella tjänster där ersättning är en förutsättning för tjänsten.

 2. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.
 3. Magna Charta

  Magna Charta, egentligen Magna Carta, engelskt härskarfördrag från 1215 som försvarade högadeln mot kungamakten, ett av medeltidens mest berömda och omdiskuterade dokument.

 4. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 5. monopolistisk konkurrens

  monopolistisk konkurrens, marknadsform som kännetecknas av ett stort antal små säljare och köpare samt att säljföretagen avsätter produkter som är differentierade från varandra.
 6. Euripides

  Euripides, född ca 480, död 406 f.Kr., athensk dramatiker.
 7. etnometodologi

  etnometodologi, fenomenologiskt präglad metodinriktning inom sociologin som fokuserar studiet av vardagslivets verklighet och sociala interaktion.
 8. världssamfundet

  världssamfundet, det internationella samfundet, politisk sammanfattande benämning på FN och dess medlemsstater, liksom andra internationella institutioner med kompetens att fatta beslut med verkan för de internationella relationerna.

 9. ceremoni

  ceremoni, en formaliserad och i regel högtidlig handling, karakteristisk för en given kulturtradition.
 10. visselblåsare

  visselblåsare, engelska whistleblower, visslare, sanningssägare, benämning på person som säger ifrån, ofta till massmedier eller kontrollorgan, om den upptäcker oegentligheter (sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt) i myndigheter, företag eller samhället i övrigt.