1. revision

  revision, inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.
 2. skiljeförfarande

  skiljeförfarande, skiljedomsförfarande, skiljemannaförfarande, den form av privat rättskipning som består i att parter i ett rättsförhållande väljer att låta sina tvister i anledning av detta rättsförhållande avgöras av särskilt utsedda skiljemän.
 3. namnaktie

  namnaktie, aktiebrev som är ställt till viss person.
 4. ekonomisk förening

  ekonomisk förening, en form av förening som karakteriseras av att den bedriver ekonomisk verksamhet till främjande av sina medlemmars ekonomiska intressen.
 5. Håkan Nial

  Nial, Håkan, 1899–1994, rättsvetenskapsman, professor i civilrätt och internationell privaträtt i Stockholm 1937–66, rektor för Stockholms högskola (från 1960 universitet) 1958–66.
 6. firmatecknare

  firmatecknare, personer som utsetts av styrelsen för t.ex. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma.
 7. kontrollbalansräkning

  kontrollbalansräkning, särskild balansräkning som enligt aktiebolagslagen ska upprättas och granskas av revisorerna så snart det i ett aktiebolag finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
 8. nominellt belopp

  nominellt belopp, en akties andel i aktiekapitalet.
 9. teckningslista

  teckningslista, handling upprättad för teckning av aktier.
 10. förvaltningsrevision

  förvaltningsrevision, granskning enligt aktiebolagslagen som syftar till att revisorn ska kunna uttala sig om styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och tillstyrka ansvarsfrihet.