1. nominellt belopp

  nominellt belopp, en akties andel i aktiekapitalet.
 2. teckningslista

  teckningslista, handling upprättad för teckning av aktier.
 3. förvaltningsrevision

  förvaltningsrevision, granskning enligt aktiebolagslagen som syftar till att revisorn ska kunna uttala sig om styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och tillstyrka ansvarsfrihet.
 4. koncernredovisning

  koncernredovisning, sammandrag av de i en koncern ingående företagens resultat- och balansräkningar.
 5. tvångsinlösen

  tvångsinlösen, inlösen av aktier då ett moderbolag självt eller tillsammans med ett dotterföretag har mer än 90 % av aktier och röster i ett annat bolag.
 6. olovlig vinstutdelning

  olovlig vinstutdelning, då ett aktiebolag delar ut medel i strid mot aktiebolagslagens regler.
 7. utlänningsförbehåll

  utlänningsförbehåll, klausul som innebar att utländska rättssubjekts inflytande i svenska begränsades på så sätt att de endast fick förvärva s.k. fria aktier.
 8. styrelse

  styrelse, ledningsorgan som enligt lag ska finnas i bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar.
 9. frågerätt

  frågerätt, rätt som tillkommer aktieägare enligt reglerna i aktiebolagslagen att på bolagsstämma få frågor besvarade rörande förhållanden som kan inverka på bedömandet av bolagets årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ärende på stämman.
 10. banklagstiftning

  banklagstiftning, lagstiftning med syfte att bl.a. skydda insättare, låntagare och köpare av banktjänster samt garantera ett fungerande betalningssystem och kontroll av bankväsendet.