1. ångsåg

  ångsåg, sågverk i vilket sågmaskinerna drivs med ånga.
 2. koncern

  koncern, benämning på en grupp företag med gemensam ledning av ett av dem, moderbolaget.
 3. stiftelseurkund

  stiftelseurkund, handling som enligt aktiebolagslagen ska upprättas i samband med bildandet av ett aktiebolag.
 4. ekonomisk brottslighet

  ekonomisk brottslighet, ekobrott, systematisk brottslighet av ekonomisk karaktär inom legal näringsverksamhet, bl.a. skattebrott, brott mot borgenärer, brott mot aktiebolagslagen samt brott som gäller bedrägerier med EU-medel.
 5. Svensk kod för bolagsstyrning

  Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, bolagskoden, regler för att förbättra bolagsstyrningen i svenska aktiebolag vilkas aktier är börsnoterade.
 6. försäkringsrörelse

  försäkringsrörelse, försäkringsbolag som bedriver affärsverksamhet med bl.a. försäkringar.
 7. minoritetsskydd

  minoritetsskydd, inom statsrätten att det antingen krävs kvalificerad majoritet för att fatta ett beslut eller att en minoritet kan genomdriva en viss åtgärd.
 8. fusion

  fusion, i näringslivet sammanslagning av två eller flera företag eller verksamhetsgrenar med syfte att förändra och samordna ägande och kontroll över ekonomiska resurser.
 9. företagsform

  företagsform, juridisk form av ett företag.

 10. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.