1. förvaltarregistrering

  förvaltarregistrering, registrering av aktier som innebär att bank eller fondkommissionär införs i aktieboken i stället för ägaren till de aktier som omfattas av lämnat förvaltningsuppdrag.
 2. kontantemission

  kontantemission, utgivande av nya aktier mot kontant likvid.
 3. preferensaktie

  preferensaktie, aktie som har företrädesrätt framför övriga aktier vid utdelning och likvidation.
 4. split

  split, uppdelning av en aktie i två eller flera aktier, var och en med lägre nominellt värde än den ursprungliga, utan att aktiekapitalets värde ändras.
 5. substansvärde

  substansvärde, substans, justerat eget kapital, vid en företagsvärdering benämning på skillnaden, nettovärdet, mellan marknadsvärdet på företagets tillgångar och dess skulder.
 6. aktieemission

  aktieemission, ökning av aktiekapitalet genom utgivning av nya aktier.
 7. belåningsvärde

  belåningsvärde, lånevärde, det högsta värde till vilket bl.a. aktier eller fastigheter kan användas som säkerhet för lån.
 8. aktiemarknadsbolag

  aktiemarknadsbolag, svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats för aktiehandel.
 9. personaloptionsförmån

  personaloptionsförmån, rätt att i framtiden förvärva värdepapper som man erbjuds på grund av sin anställning, t.ex. aktier.
 10. kursfall

  kursfall, inom ekonomin när kursen går ned på ett värdepapper, t.ex. en aktie.