1. inregistreringskontrakt

  inregistreringskontrakt, inom värdepappershandeln kontrakt mellan börsen och ett aktiebolag som vill få sina aktier noterade.
 2. stamaktie

  stamaktie, aktie som till skillnad från preferensaktie saknar företrädesrätt till ett bolags vinst och tillgångar.
 3. finansiell marknad

  finansiell marknad, mötesplats för aktörer som har med finanser att göra, t.ex. säljare och köpare av aktier.
 4. kapitalökning

  kapitalökning, ökning av ett företags egna kapital genom emission av nya aktier.
 5. branschfond

  branschfond, fond som investerar i aktier inom en specifik bransch, t.ex. teknik, läkemedel eller fastigheter.
 6. fondbörs

  fondbörs, institution för handel med värdepapper, framför allt aktier och obligationer, se börs.
 7. apportemission

  apportemission, emission av aktier i aktiebolag mot annan betalning än kontanta pengar, jämför apportegendom.
 8. fond

  fond är tillgångar, till exempel pengar, som har sparats för något särskilt ändamål.
 9. depåbevis

  depåbevis, bevis över utländska aktier som förvaras i depå hos bank eller fondkommissionär i det land där bolaget har sitt säte.
 10. riktad emission

  riktad emission, emission av exempelvis aktier som får tecknas av andra än de tidigare aktieägarna.