1. aktionsart

  aktionsart, typ av verbhandling, dvs. av skeende som uttrycks av ett verb eller en verbfras.
 2. aktionsart

  aktionsart [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: akt-ions--art-en
  Svensk ordbok
 3. durativ

  durativ, språkvetenskaplig term för verb vilkas egen betydelse inte förutsätter att den process eller det tillstånd som verbet anger har en början eller ett slut.
 4. particip

  particip, klass av ord där stammen är ett verb men där participsuffixet gör att hela ordet erinrar om ett adjektiv.
 5. hjälpverb

  hjälpverb, verb som har en enkel betydelse och som konstrueras med verbfras som bestämning.
 6. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); kategori hos verbet som markerar t.ex. om en handling ska ses som ett avslutat helt ( perfektiv aspekt), som pågående vid en viss tidpunkt ( progressiv aspekt) eller som något regelbundet återkommande ( habituell aspekt).
 7. presens

  presens, ett finit tempus vars grundbetydelse är nutid, dvs. tid som till någon del sammanfaller med talögonblicket.
 8. indoariska språk

  indoariska språk, den indiska grenen av den indoiranska språkgruppen, som i sin tur hör till den indoeuropeiska språkfamiljen.
 9. sats

  sats, språkvetenskaplig term som under tidernas lopp har avgränsats på en mängd olika sätt, delvis beroende på om man lagt tyngdpunkten vid betydelse och användning eller vid struktur.
 10. verb

  verb, ordklass som omfattar beteckningar för handlingar ( måla), händelser ( tappa), processer ( växa), tillstånd ( veta) o.d.; jämför aktionsart.