1. gluten

  gluten, den dominerande proteinkomponenten i sädeskorn och mjöl från vete, råg och korn.
 2. propanol

  propanol, mättad alifatisk alkohol med tre kolatomer som existerar i två isomera former, propylalkohol och isopropylalkohol.
 3. embryo

  embryo är de första anlagen till en växt eller ett djur.
 4. gramfärgning

  gramfärgning, färgningsmetod för bakterier, uppfunnen 1884 av den danska läkaren Christian Gram ( 1853–1938).
 5. gift

  gift, substans som i viss koncentration är skadlig för allt levande.
 6. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 7. alkoholmissbruk

  alkoholmissbruk har inom socialrätten, det vill säga i juridisk mening, definierats som en från social eller medicinsk synpunkt skadlig, icke tillfällig användning av alkohol.

 8. prioner

  prioner, en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-sjukan).
 9. ketoner

  ketoner, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av en karbonylgrupp ( ketogrupp) bunden till två kolvätegrupper.
 10. handsprit

  handsprit, alkoholbaserat desinfektionsmedel som man kan använda för att reducera risken för spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer från sina händer till annan person.