1. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 3. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.
 4. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 5. genetisk variation

  genetisk variation är ett mått på hur många varianter av en viss gen som finns i en population.
 6. dominant

  dominant är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som bara behöver finnas på en av kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.
 7. homozygot

  homozygot, cell eller individ som har samma arvsanlag (alleler) på motsvarande lokus i de båda kromosomerna i ett kromosompar.
 8. recessiv

  recessiv är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som måste finnas på båda kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.

 9. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.

 10. locus

  locus, lokus, term inom biologi och medicin som uttrycker en bestämd plats, t.ex. ett läge på en kromosom (jämför allel).