1. sericit

  sericit, mikroskopiskt finkornigt aggregat av ett av mineralen i gruppen glimrar, vanligen muskovit.
 2. hygroskopiskt material

  hygroskopiskt material, material som upptar och avger vattenånga beroende på den omgivande luftens fuktighet på sådant sätt att jämvikt eftersträvas.
 3. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 4. silikater

  silikater, omfattande oorganisk grupp av kemiska föreningar mellan kisel och syre.