1. mineraloid

  mineraloid, naturligt förekommande, vanligen oorganisk substans som inte betraktas som mineral på grund av icke kristallin uppbyggnad.
 2. polyetylentereftalat

  polyetylentereftalat, polymer som används som termoplast (PETP, PET) eller syntetfiber (se etylentereftalatplast, polyesterfiber).
 3. kiselgel

  kiselgel , silikagel, amorf form av kiseldioxidhydrat.
 4. cellulosaacetatbutyrat

  cellulosaacetatbutyrat, CAB , amorf termoplast som framställs genom förestring av cellulosa med acetanhydrid (eller ättiksyra) och smörsyra.
 5. is

  is, vatten i fast fas, som bildas då vattenånga eller flytande vatten fryser.
 6. cellulosaacetat

  cellulosaacetat, transparent amorf termoplast som först framställdes 1865 av den franske kemisten Paul Schutzenberger ( 1829–97) genom acetylering av bomull (cellulosafiber) i acetanhydrid.
 7. fasta tillståndets fysik

  fasta tillståndets fysik, engelska solid state physics, delområde av fysiken, som behandlar fasta kroppars struktur samt deras mekaniska, termiska, optiska, elektriska och magnetiska egenskaper med utgångspunkt från modern kvantfysik.
 8. kondenserade materiens fysik

  kondenserade materiens fysik, engelska condensed matter physics, behandlade i början huvudsakligen fasta kristallina ämnen och kallades då fasta tillståndets fysik.
 9. selen

  selen, icke-metalliskt grundämne hörande till syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken Se.
 10. spinnglas

  spinnglas, material med komplicerade (amorfa) magnetiska egenskaper, bl.a. legeringar innehållande några procent atomer med magnetiskt spinn (t.ex. järn, mangan) i en matrix av icke magnetiska atomer (t.ex. koppar, guld).