1. analgesi

  analgesi, tillstånd karakteriserat av bortfall av smärtkänsligheten.
 2. analytisk psykologi

  analytisk psykologi, vanligen benämning på C.G. Jungs lära.
 3. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 4. analeptikum

  analeptikum, väckmedel, läkemedel som snabbt höjer medvetandegraden vid medvetslöshet; används vid förgiftningar.
 5. analytiskt språk

  analytiskt språk, språk där grammatiska relationer tenderar att markeras genom partiklar, ordföljd etc. snarare än genom ordböjning.
 6. analytisk sanning

  analytisk sanning, enligt Kants terminologi en sanning som beror på att predikatet redan ingår i subjektets begrepp.
 7. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 8. analys

  analys, metoden att genom studium av ett litterärt verks olika element visa verkets konstnärliga egenart.
 9. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 10. analgetikum

  analgetikum, preparat som övergående minskar eller upphäver smärtkänslan.