1. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 2. analog teknik

  analog teknik, utnyttjande av analoga kretsar för konstruktion av elektroniska apparater och enheter.
 3. analog–digitalomvandlare

  analog–digitalomvandlare, A/D-omvandlare, elektronisk anordning som omvandlar analog information till digital form.
 4. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).
 5. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 6. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 7. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 8. visuell analog skala

  visuell analog skala, VAS, visuell analogskala, engelska visual analogue scale, skala som ingår i en grafisk metod för att mäta en persons uppfattning eller upplevelse.
 9. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 10. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.