1. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 2. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 3. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 4. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 5. dipol

  dipol, (elektrisk dipol), två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.
 6. funktionalism

  funktionalism, en inriktning inom framför allt brittisk socialantropologi, europeisk etnologi och amerikansk sociologi som lägger tonvikten på analysen av de sociokulturella fenomenens funktion.
 7. verkningsgrad

  verkningsgrad, förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system.
 8. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).
 9. populärkultur

  populärkultur, samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, t.ex. populärlitteratur, populärmusik och populärpress.
 10. tekniskt system

  tekniskt system, tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan, t.ex. musikanläggning (skivspelare, förstärkare, högtalare), växellåda i bil (axlar, kugghjul, växelförare), elsystem (kraftverk, ledningar, ställverk, elmätare, vägguttag, lamphållare), telefonsystem (telefoner, växlar, ledningar, men även telefonkiosker och kataloger).