1. korrelation

  korrelation, term för statistiskt beroende (samvariation) mellan två storheter.
 2. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).
 3. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.

 4. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 5. baspar

  baspar, par av kvävebaser i nukleinsyror.
 6. pleiotropi

  pleiotropi, pleotropi, biologisk term som anger multipla verkningar, särskilt om dessa förefaller vara oberoende av varandra.
 7. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 8. digital modulering

  digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar digitala data.

 9. analog givare

  analog givare, engelska transducer, anordning som känner av en fysikalisk storhet, t.ex. temperatur, och som vanligen lämnar en elektrisk signal som ett mått på storheten.
 10. ketoner

  ketoner, organisk-kemisk ämnesklass som karakteriseras av en karbonylgrupp ( ketogrupp) bunden till två kolvätegrupper.