1. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 2. analogi

  analogi [-gi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: ana-log-in
  Svensk ordbok
 3. ex analogia

  ex analogia, ”analogivis”, dvs. med stöd i likhet (mellan det aktuella fallet och ett annat, tidigare avgjort eller i lag reglerat fall).
 4. analogibildning

  analogibildning, språklig process varvid en form eller en konstruktion bildas i analogi med en annan, t.ex. när verbet lysa får preteritumformen lös i analogi med nysa: nös.
 5. analogia fidei

  analogia fidei, en grundsats i katolsk teologi: ingen enskild utsaga i Bibeln eller trosläran får tolkas och tillämpas utan hänsyn till hela traditionen (inklusive Bibeln).
 6. analogia entis

  analogia entis, en princip i katolsk teologi som innebär att varje likhet mellan Gud och världen motsvaras av en ännu större olikhet.
 7. analogislut

  analogislut, analogibevis , argument som utgår från att företeelser (ting) eller förlopp (skeenden) som är lika i vissa avseenden är det också i andra.
 8. analogimaskin

  analogimaskin, analog dator, dator som bearbetar kontinuerligt varierande signaler (analoga signaler) såsom spännings- eller tryckändringar.
 9. analogiprov

  analogiprov, psykologiskt test som mäter förmågan till problemlösning och logiska resonemang.
 10. analogibevis

  analogibevis, detsamma som analogislut.