1. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 2. analogislut

  analogislut, analogibevis , argument som utgår från att företeelser (ting) eller förlopp (skeenden) som är lika i vissa avseenden är det också i andra.
 3. analogisk lagtolkning

  analogisk lagtolkning, användning av en lagregel utanför dess språkliga betydelseområde.
 4. analogibildning

  analogibildning, språklig process varvid en form eller en konstruktion bildas i analogi med en annan, t.ex. när verbet lysa får preteritumformen lös i analogi med nysa: nös.
 5. analogimaskin

  analogimaskin, analog dator, dator som bearbetar kontinuerligt varierande signaler (analoga signaler) såsom spännings- eller tryckändringar.
 6. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 7. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 8. Pax Romana

  Pax Romana, propagandaterm för den period av inre fred som rådde i romerska riket från Augustus till Marcus Aurelius (27 f.Kr.–180 e.Kr.).
 9. meritokrati

  meritokrati, samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, status) fördelas efter förmåga och förtjänster, oftast värderade efter utbildningsmässiga meriter.
 10. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.