1. anamnes

  anamnes, sjukdomshistoria, en patients egen beskrivning av hur sjukdomen uppstod, hur den ter sig och vilka symtom den ger/har givit.
 2. anamnesis

  anamnesis, återerinring.
 3. anamnes

  anamnes, återblicken på Kristi verk i nattvardsbönen.
 4. anamnes

  anamne´s subst. ~en ~er ORDLED: an-amn-es-en
  Svensk ordbok
 5. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.
 6. anamnestisk

  anamnes´tisk adj. ~t ORDLED: an-amn-est-isk
  Svensk ordbok
 7. autoanamnes

  autoanamnes, (sjukdoms)historia som patienten själv redogör för.
 8. stroke

  stroke, slaganfall, sammanfattande benämning på en grupp av vanligen akut insättande sjukdomar som beror på förändringar i blodkärlen i respektive till hjärnan, ibland också på förändringar i hjärtat.
 9. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 10. noanamn

  no`anamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: noa--namn-et
  Svensk ordbok