1. anfallslinje

  an`fallslinje subst. ~n ~r ORDLED: an-falls--linj-en
  Svensk ordbok
 2. luftanfall

  luf`tanfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: luft--an-fall-et
  Svensk ordbok
 3. överfall

  ö`verfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: över--fall-et
  Svensk ordbok
 4. impetigo

  impeti´go subst. ~n ORDLED: impetig-on
  Svensk ordbok
 5. vredesutbrott

  vre`desutbrott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vred-es--ut-brott-et
  Svensk ordbok
 6. motstöt

  mo`tstöt subst. ~en ~ar ORDLED: mot--stöt-en
  Svensk ordbok
 7. astma

  as´tma subst. ~n ORDLED: astm-an
  Svensk ordbok
 8. uppmarsch

  upp`marsch subst. ~en ~er ORDLED: upp--marsch-en
  Svensk ordbok
 9. irreguljär

  irreguljä´r adj. ~t ORDLED: ir-regulj-är
  Svensk ordbok
 10. uppspel

  upp`spel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--spel-et
  Svensk ordbok