1. oxiderande syror

  oxiderande syror, företrädesvis starka syror där anjonen kan verka som oxidationsmedel.
 2. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 3. komplexbildning

  komplexbildning, kemisk reaktion vid vilken en metalljon i lösning reagerar med molekyler eller anjoner under bildning av ett metallkomplex.
 4. jonbytare

  jonbytare, fast material uppbyggt av rymdnätsjoner, som bildar ett skelett med hålrum och genomgående kanaler, i vilka motjoner och oladdade molekyler kan passera.

 5. mark

  mark, den del av den fasta jordytan som påverkas av atmosfären och levande organismer.
 6. hårt vatten

  hårt vatten, benämning på vatten som innehåller kalcium-, magnesium- och ibland järn(II)salter, huvudsakligen som vätekarbonater, klorider eller sulfater.
 7. överföringstal

  överföringstal, av J.W. Hittorf 1853 införd benämning på den andel av strömtransporten vid elektrolys som elektrolytens katjon respektive anjon svarar för.
 8. salicylat

  salicylat, anjonen av salicylsyra.
 9. jonkromatografi

  jonkromatografi, benämning på jonbyteskromatografi för kemisk analys.
 10. solvatisering

  solvatisering, ibland solvatation, anlagring av lösningsmedelsmolekyler till ett upplöst ämne.