1. solvatisering

  solvatisering, ibland solvatation, anlagring av lösningsmedelsmolekyler till ett upplöst ämne.
 2. karbider

  karbider, föreningar mellan kol och ett annat grundämne med lägre eller lika elektronegativitet.
 3. anjon

  an`jon subst. ~en ~er ORDLED: an--jon-en
  Svensk ordbok
 4. oxosyror

  oxosyror, syresyror, oorganiska syror vars anjoner utgörs av oxojoner, t.ex. svavelsyra, H 2SO 4 och perklorsyra, HClO 4.
 5. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 6. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 7. fasöverföringskatalys

  fasöverföringskatalys, fastransferkatalys, typ av katalys som bygger på att nukleofila (eller basiska) anjoner i många fall har betydligt högre reaktivitet mot organiska elektrofila reagens i ett organiskt lösningsmedel än i vatten.
 8. metates

  metates, inom kemin benämning på s.k. dubbel omsättning, t.ex. då två salter reagerar under utbyte av anjonerna.
 9. elektrodialys

  elektrodialys, eldialys , enhetsoperation vid vilken joner i en elektrolytisk lösning transporteras genom ett permselektivt membran av ett elektriskt likströmsfält.
 10. jonledning

  jonledning, det sätt på vilket elektrisk ström leds i en elektrolyt: i ett elektriskt fält kommer positivt laddade joner (katjoner) att röra sig mot katoden, negativt laddade joner (anjoner) mot anoden.