1. diazoniumsalter

  diazoniumsalter, organisk-kemiska föreningar med den generella formeln ArN 2 +X (där Ar är en arylgrupp och X en oorganisk anjon) och med omfattande användning inom syntetisk kemi; inom tekniken framför allt vid färgämnesframställning.
 2. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 3. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 4. perborater

  perborater, peroxiborater, salter av perborsyra innehållande anjonen BO 3 .
 5. dubbelsalt

  dubbelsalt, ett salt i vars kristallstruktur två olika slags katjoner eller anjoner uppträder på bestämda platser.
 6. peroxosyror

  peroxosyror, oorganiska syror innehållande en O 2-grupp.
 7. oxojoner

  oxojoner, joner i vilka syre är kovalent bundet till en centralatom, t.ex. tetraoxosulfat( VI) eller sulfat, SO 4 2−, och tetraoxoklorat( VII) eller perklorat, ClO 4 .
 8. pseudohalogener

  pseudohalogener, halogenoider, kemiska föreningar som visar stor likhet med halogener, t.ex. cyan, (CN) 2, och tiocyan, (SCN) 2.
 9. omlagring

  omlagring, kemisk reaktion vid vilken en grupp eller atom inom en molekyl flyttas till ett annat atomläge inom molekylen.

 10. anjonandning

  anjonandning, den ökning av andningen i växtrötter som äger rum vid kontakt med lösningar innehållande salter (t.ex. kaliumklorid), jämfört med andning i kontakt med destillerat vatten.