1. dubbelsalt

  dubbelsalt, ett salt i vars kristallstruktur två olika slags katjoner eller anjoner uppträder på bestämda platser.
 2. peroxosyror

  peroxosyror, oorganiska syror innehållande en O 2-grupp.
 3. fasöverföringskatalys

  fasöverföringskatalys, fastransferkatalys, typ av katalys som bygger på att nukleofila (eller basiska) anjoner i många fall har betydligt högre reaktivitet mot organiska elektrofila reagens i ett organiskt lösningsmedel än i vatten.
 4. överföringstal

  överföringstal, av J.W. Hittorf 1853 införd benämning på den andel av strömtransporten vid elektrolys som elektrolytens katjon respektive anjon svarar för.
 5. Johann Wilhelm Hittorf

  Hittorf, Johann Wilhelm, 1824–1914, tysk fysiker och kemist, professor i Münster 1852–90.
 6. oxojoner

  oxojoner, joner i vilka syre är kovalent bundet till en centralatom, t.ex. tetraoxosulfat( VI) eller sulfat, SO 4 2−, och tetraoxoklorat( VII) eller perklorat, ClO 4 .
 7. elektrodialys

  elektrodialys, eldialys , enhetsoperation vid vilken joner i en elektrolytisk lösning transporteras genom ett permselektivt membran av ett elektriskt likströmsfält.
 8. pseudohalogener

  pseudohalogener, halogenoider, kemiska föreningar som visar stor likhet med halogener, t.ex. cyan, (CN) 2, och tiocyan, (SCN) 2.
 9. anjonandning

  anjonandning, den ökning av andningen i växtrötter som äger rum vid kontakt med lösningar innehållande salter (t.ex. kaliumklorid), jämfört med andning i kontakt med destillerat vatten.
 10. omlagring

  omlagring, kemisk reaktion vid vilken en grupp eller atom inom en molekyl flyttas till ett annat atomläge inom molekylen.