1. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).
 2. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 3. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 4. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 5. salter

  salter, kemiska föreningar som är uppbyggda av joner.
 6. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 7. jonradie

  jonradie, verkningsradien för en atomjon i föreningar som i huvudsak hålls samman med jonbindning.
 8. pyruvat

  pyruvat, benämning på pyrodruvsyrans salter (eller dess anjon).
 9. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 10. elektrolyt

  elektrolyt, benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning).