1. jonkromatografi

  jonkromatografi, benämning på jonbyteskromatografi för kemisk analys.
 2. jonbytare

  jonbytare, fast material uppbyggt av rymdnätsjoner, som bildar ett skelett med hålrum och genomgående kanaler, i vilka motjoner och oladdade molekyler kan passera.

 3. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 4. oxiderande syror

  oxiderande syror, företrädesvis starka syror där anjonen kan verka som oxidationsmedel.
 5. hårt vatten

  hårt vatten, benämning på vatten som innehåller kalcium-, magnesium- och ibland järn(II)salter, huvudsakligen som vätekarbonater, klorider eller sulfater.
 6. komplexbildning

  komplexbildning, kemisk reaktion vid vilken en metalljon i lösning reagerar med molekyler eller anjoner under bildning av ett metallkomplex.
 7. solvatisering

  solvatisering, ibland solvatation, anlagring av lösningsmedelsmolekyler till ett upplöst ämne.
 8. membranfiltrering

  membranfiltrering, kemiteknisk metod att med hjälp av ett semipermeabelt (halvgenomträngligt) membran dela upp lösningar, suspensioner och gaser i olika beståndsdelar.
 9. oxosyror

  oxosyror, syresyror, oorganiska syror vars anjoner utgörs av oxojoner, t.ex. svavelsyra, H 2SO 4 och perklorsyra, HClO 4.
 10. anjon

  an`jon subst. ~en ~er ORDLED: an--jon-en
  Svensk ordbok