1. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 2. dubbelsalt

  dubbelsalt, ett salt i vars kristallstruktur två olika slags katjoner eller anjoner uppträder på bestämda platser.
 3. peroxosyror

  peroxosyror, oorganiska syror innehållande en O 2-grupp.
 4. fasöverföringskatalys

  fasöverföringskatalys, fastransferkatalys, typ av katalys som bygger på att nukleofila (eller basiska) anjoner i många fall har betydligt högre reaktivitet mot organiska elektrofila reagens i ett organiskt lösningsmedel än i vatten.
 5. överföringstal

  överföringstal, av J.W. Hittorf 1853 införd benämning på den andel av strömtransporten vid elektrolys som elektrolytens katjon respektive anjon svarar för.
 6. oxojoner

  oxojoner, joner i vilka syre är kovalent bundet till en centralatom, t.ex. tetraoxosulfat( VI) eller sulfat, SO 4 2−, och tetraoxoklorat( VII) eller perklorat, ClO 4 .
 7. pseudohalogener

  pseudohalogener, halogenoider, kemiska föreningar som visar stor likhet med halogener, t.ex. cyan, (CN) 2, och tiocyan, (SCN) 2.
 8. anjonandning

  anjonandning, den ökning av andningen i växtrötter som äger rum vid kontakt med lösningar innehållande salter (t.ex. kaliumklorid), jämfört med andning i kontakt med destillerat vatten.
 9. omlagring

  omlagring, kemisk reaktion vid vilken en grupp eller atom inom en molekyl flyttas till ett annat atomläge inom molekylen.

 10. diazoniumsalter

  diazoniumsalter, organisk-kemiska föreningar med den generella formeln ArN 2 +X (där Ar är en arylgrupp och X en oorganisk anjon) och med omfattande användning inom syntetisk kemi; inom tekniken framför allt vid färgämnesframställning.