1. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 2. new public management

  new public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet.
 3. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.
 4. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 5. population

  population, i biologin alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.
 6. klimatkonventionen

  klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992.

 7. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 8. mikroorganism

  mikroorganism, organism som är osynlig för blotta ögat, dvs. mindre än någon tiondels millimeter, och som för att kunna studeras vanligen kräver speciellt anpassad teknik, såsom sterilisering, sterilteknik, mikroskop och särskilda odlingsmaterial.
 9. priskalkyl

  priskalkyl, kalkyl som ställer förväntade kostnader och möjliga intäkter mot varandra, liksom deras eventuella beroende av varandra.
 10. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).