1. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 2. moral

  moral är regler för vad som anses vara rätt och fel, se etik.
 3. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 4. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 5. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 6. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 7. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 8. monetära ansatsen

  monetära ansatsen, egentligen monetära ansatsen till betalningsbalansen, ekonomisk teori som förklarar valutareservens förändring (dvs. betalningsbalansens saldo) utifrån ett lands utbud och efterfrågan på pengar.
 9. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.
 10. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.